Skip to content

Preskriptiv information

Kort beskrivning: Zephyr® Endobronchial Valve är en inläggningsbar bronkiell ventil avsedd att styra luftflödet för att förbättra lungfunktionerna hos patienter med hyperinflation i samband med svår lungemfysem med dålig eller ingen kollateral ventilation och/eller för att minska luftläckage. Zephyr Valve är kontraindicerad för: Patienter för vilka bronkoskopiska ingrepp är kontraindicerade; bevis för pågående lunginfektion patienter med kända allergier mot nitinol (nickel-titan) eller dess ingående metaller (nickel eller titan), patienter med kända allergier mot silikon, patienter som inte har slutat röka. Användning begränsas till utbildade läkare. Se bruksanvisningen för Zephyr Endobronchial System före användning för mer information om indikationer, kontraindikationer, varningar, alla försiktighetsåtgärder och biverkningar.

Kort beskrivning: Chartis® System är indicerat för användning av bronkoskopister vid diagnostisk bronkoskopi hos vuxna patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och emfysem i klinik. Systemet, som består av Chartis Catheter och Chartis Console, är utformat för att mäta tryck och flöde och beräkna luftflödesmotstånd och kvantifiera kollateral ventilation i isolerade lungkanaler. Chartis-katetern förs ner genom arbetskanalen i bronkoskopet och ansluts till Chartis-konsolen. Chartis-konsolen är kapitalutrustning som kan återanvändas och visar patientinformation. Chartis-systemet är kontraindicerat vid pågående infektion eller allvarlig blödningsdiates. Det finns inga kända interferensämnen. Användning begränsas till utbildade läkare. Se bruksanvisningen för Chartis System före användning för mer information om indikationer, kontraindikationer, varningar, alla försiktighetsåtgärder och biverkningar.

Komplikationer i anslutning till endobronkiell ventilbehandling med Zephyr Endobronchial Valve kan innefatta pneumotorax, försämring av KOL-symtom, hemoptys, lunginflamation, dyspné och i sällsynta fall död men är inte begränsade till dessa.