Lahey Hospital & Medical Center – Dr. Carla Lamb, Dr. Ekaterina Yavarovish, Dr. Sandeep Somalraju